00.
Welkom bij LANAFORM

Bedankt dat u onze website gebruikt. Onderhavig document beschrijft de gebruiksvoorwaarden.

Door deze website te gebruiken, aanvaardt u onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden.

Elk artikel geeft eerst een bondige beschrijving van de gebruiksvoorwaarden. Deze zijn niet juridisch bindend.

Identificatie van de Verkoper – Uitgever

De website www.lanaform.be wordt uitgegeven door Lanaform, naamloze vennootschap ingeschreven in de Belgische Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 430 525 392, gevestigd in de Rue de la Légende, 55 te 4141 Sprimont (België). · Intracommunautair btw-nummer: BE0430.525.392.

Contactgegevens klantendienst

Briefwisseling: rue de la Légende 55, 4141 Louveigné (België) · Tel: +3243609291 · Fax: +3243609723 · Email: [email protected]

Provider

De site wordt gehost door Microsoft Azure West Europe, Amsterdam, Nederland.

Verwerking van de persoonsgegevens

Informatie over het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens (beleid en verklaring) vindt u in het beleid voor de verwerking van persoonsgegevens van de site.

Onlineverkoop

Zie algemene verkoopvoorwaarden.

01.
Definities

LANAFORM ontwikkelt en verdeelt producten die personen helpen hun dagelijks welzijn te verbeteren.

Deze website wordt beheerd door LANAFORM. In deze website verwijzen de woorden ‘LANAFORM’, ‘LANAFORM nv’, ‘wij’, ‘we’ of ‘ons’ naar LANAFORM.

Onze website, alle informatie die erin is opgenomen en de diensten die erin worden aangeboden, worden hierna de LANAFORM-diensten (of onze diensten) genoemd.

Een gebruiker is een persoon die onze website gebruikt.

02.
Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Als u deze website verder gebruikt, aanvaardt u onderstaande voorwaarden. Als dat niet het geval is, moet u deze website onmiddellijk verlaten.

Er verschijnt automatisch een waarschuwingspop-up wanneer een internetgebruiker een pagina van de site voor het eerst raadpleegt. Deze pop-up verschijnt ook bij de volgende raadplegingen, tenzij de internetgebruiker in de pop-up op de knop klikte waarmee hij bevestigt dat hij deze waarschuwing niet meer wil zien. Deze pop-up wijst op de algemene gebruiksvoorwaarden, een privacybeleid en het gebruik van cookies op deze site.

Deze 3 elementen zijn aanvaard wanneer de internetgebruiker verder surft door andere pagina’s van de website te raadplegen of daarmee in interactie gaat (klikken, tekst selecteren, …).

Wanneer u niet instemt met een van deze voorwaarden, moet u deze website onmiddellijk verlaten.

03.
Wijzigingen van de gebruiksvoorwaarden en de prijzen

Onze voorwaarden worden gearchiveerd. Ze kunnen op elk moment gewijzigd worden.

Wanneer een bepaling van de algemene voorwaarden onwettig, nietig of om een andere reden niet toepasbaar is, staat deze bepaling los van de voorwaarden en heeft ze geen invloed op de geldigheid en de toepasbaarheid van de overige bepalingen.

We kunnen onderhavige voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen. De algemene voorwaarden die voor u van toepassing zijn, zijn de voorwaarden die gelden op de dag waarop u onderhavige site bezoekt. We verbinden ons er uiteraard toe om al onze oudere versies van de algemene voorwaarden te bewaren en ze u op eenvoudig verzoek te bezorgen.

De prijzen van onze producten en diensten kunnen op elk moment en zonder enige waarschuwing worden gewijzigd.

04.
Registratie

Om sommige diensten te gebruiken, kunt u uw persoonlijke account aanmaken op deze website. Zorg ervoor dat u de rechten van andere personen of entiteiten niet schendt en houd uw wachtwoord geheim.

Om sommige diensten te gebruiken, kan een account op deze website geregistreerd worden. Hiervoor moet u een gebruikersnaam en een wachtwoord kiezen en registratie-informatie verstrekken.

De naam van een andere persoon of entiteit die wettelijk niet gebruikt mag worden, een naam of een handelsmerk waarop een andere persoon of entiteit rechten heeft en waarvoor u geen passende toestemming hebt of een beledigende, vulgaire of obscene naam mag niet als gebruikersnaam worden gebruikt. Deze informatie wordt u bevestigd met een samenvattende e-mail.

Meer details over de gegevens die verbonden zijn aan uw account (zoals over de geheimhouding van uw wachtwoord) vindt u in het ‘Beleid voor de verwerking van persoonsgegevens’ (artikel 3).

05.
Inhoud van de website

Tenzij anders vermeld, is de informatie die op deze website wordt gepubliceerd auteursrechtelijk beschermd door LANAFORM. Informatie van derden is onderworpen aan de auteursrechten van de betrokken derde. U mag informatie op deze website kopiëren voor persoonlijk gebruik.

Tenzij anders vermeld is de informatie op deze website (inclusief, maar niet beperkt tot: HTML, tekst, audio, video, persmededelingen, technische fiches, productbeschrijvingen, FAQ en andere inhoud) auteursrechtelijk beschermd door LANAFORM. Wij behouden uitdrukkelijk alle aanspraken en belangen op de inhoud van deze website, inclusief, maar niet beperkt tot alle intellectuele eigendomsrechten.

Naast onze eigen inhoud kan/kunnen deze website, onze producten of onze diensten informatie en documenten bevatten die LANAFORM van derden ontvangen heeft. Deze inhoud is ook beschermd door het auteursrecht van de eigenaars en deze laatsten behouden uitdrukkelijk alle aanspraken en belangen die ermee verbonden zijn, inclusief, maar niet beperkt tot alle intellectuele eigendomsrechten. De inhoud van derden kan – naast aan onderhavige gebruiksvoorwaarden – ook onderworpen zijn aan eigen gebruiksvoorwaarden en geheimhoudingsbeleid. Voor meer informatie over eventuele andere en/of aanvullende gebruiksvoorwaarden kunt u contact opnemen met de betrokken derde.

We verlenen u het beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve recht om onze inhoud en de inhoud van derden te gebruiken om pagina’s, gebruiksaanwijzingen of catalogussen van deze website weer te geven op uw scherm, te downloaden of af te drukken voor uw activiteit voor zover: dit voor persoonlijk, educatief of niet-commercieel gebruik is; u de inhoud niet wijzigt; u de berichten over auteursrechten niet verdoezelt, wijzigt of schrapt; u de inhoud niet openbaar reproduceert of weergeeft en u niets van deze inhoud kopieert op een ander medium of een andere drager voor andere doeleinden dan om deze zelf te bewaren.

Links die verwijzen naar de homepage van de portaalsite of een andere pagina in zijn geheel, vereisen geen voorafgaande toestemming. Voor technieken die onze website of een deel ervan integreren in een andere website met verberging – zelfs gedeeltelijk – van de exacte herkomst van de informatie of die verwarring over de herkomst van de informatie kunnen zaaien, zoals framing of inlining, is onze schriftelijke toestemming vereist. Elk verzoek dat daarmee verband houdt, kan worden gericht via ons e-mailadres ([email protected])

Elk gebruik van onze inhoud kan het auteursrecht en/of andere geldende wetten schenden, tenzij het uitdrukkelijk wordt toegestaan in onderhavige gebruiksvoorwaarden.

Alle merknamen en logo’s op deze website zijn eigendom van LANAFORM of van derden. U mag deze merken en logo’s alleen gebruiken met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van ons of van de betrokken derde.

06.
Vastgestelde fouten, onnauwkeurigheden of lacunes

We doen ons best om de informatie op deze website up-to-date en correct te houden. Het is echter mogelijk dat sommige informatie soms onjuist, weggelaten of niet up-to-date is.

Het is mogelijk dat de website en de aangeboden diensten – in beperkte mate – onjuistheden, lacunes of fouten bevat of informatie die niet voldoet aan de algemene voorwaarden, de wettelijke vermeldingen of het privacybeleid. Bovendien kunnen derden op de website of op nevendiensten (sociale netwerken, …) ongeoorloofde wijzigingen aanbrengen. We doen ons uiterste best om deze fouten te verbeteren.

Wanneer een dergelijke fout ons zou ontgaan, vragen we u contact met ons op te nemen en, voor zover mogelijk, een beschrijving te geven van de fout en de plaats ervan (URL) en voldoende informatie om contact met u op te nemen. Voor vragen over het auteursrecht verwijzen we naar de rubriek over het intellectuele eigendom.

07.
Beperking van aansprakelijkheid

Het is mogelijk dat we het aanbieden van een dienst tijdelijk of definitief stopzetten. We zijn niet aansprakelijk voor de schade die daaruit kan voortvloeien.

We garanderen niet dat het gebruik van onze diensten ononderbroken, snel, zeker of foutloos is. We garanderen niet dat de door het gebruik van onze diensten verkregen resultaten nauwkeurig of betrouwbaar zijn. U aanvaardt dat we een dienst van deze website soms voor onbepaalde tijd stoppen of volledig schrappen. Dat kan op elk moment en zonder voorafgaande waarschuwing.

De onbeschikbaarheid, zelfs langdurig en zonder tijdsbeperking, van een of verschillende producten mag u geen nadeel berokkenen en kan in geen geval aanleiding geven tot toekenning van schadevergoeding.

U aanvaardt dat uw vermogen of onvermogen om onze diensten te gebruiken op eigen risico is. De diensten en producten die u op deze website ter beschikking worden gesteld, worden – tenzij duidelijk door ons vermeld – ter beschikking gesteld ‘in de toestand waarin ze zich bevinden’, zonder interpretatie, garantie of voorwaarde.

Voor alle stappen, gaande van de toegang tot de website, de bestelprocedure, de levering of latere diensten, hebben we enkel een middelenverplichting.

LANAFORM is niet aansprakelijk voor ongemakken of schade inherent aan het gebruik van het internet zoals een onderbreking van de dienst, indringing van buitenaf of computervirussen, of een feit dat als overmacht wordt gekwalificeerd in overeenstemming met de rechtspraak.

Hyperlinks op deze website kunnen verwijzen naar andere websites en de uitgever van deze website is niet aansprakelijk wanneer de inhoud van deze websites in strijd is met de geldende wetgeving. De uitgever van deze website is ook niet aansprakelijk als de gebruiker nadeel lijdt door een van deze websites te bezoeken.

08.
Wijze en termijn voor klachten

Uw klachten moeten schriftelijk aan ons worden overgemaakt binnen 365 dagen nadat het probleem dat aan de basis van de klacht ligt, ontstond.

Elke opmerking over deze algemene gebruiksvoorwaarden moet schriftelijk worden gemeld en persoonlijk, met een aangetekende of gecertifieerde brief, via een op Europees vlak erkend koeriersbedrijf waarvan de zendingen regelmatig kunnen worden gevolgd of met een e-mail aan bovenstaand adres worden overgemaakt met vermelding van uw naam, voornaam, gegevens en het onderwerp van het bericht.

Een klacht die verband houdt met het gebruik van de website, de pagina’s van de website op eventuele sociale netwerken, moet binnen 365 dagen nadat het probleem dat aan de basis van de klacht ligt, ontstond, worden ingediend ongeacht andersluidende wetten of rechtsregels. Een klacht die niet binnen deze termijn werd ingediend, is definitief onontvankelijk.

09.
Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgische recht, tenzij internationaal juridisch anders bepaald.

10.
Geschillenregeling

Voor een rechtszaak wordt ingeleid, moet bilateraal naar een minnelijke oplossing worden gezocht. Er kan ook een beroep worden gedaan op een professionele bemiddelaar.

  1. Minnelijke schikking: Voor zover er geen bepalingen van openbare orde zijn, kunnen alle geschillen in het kader van de uitvoering van deze algemene voorwaarden – voor een rechtsvordering wordt ingesteld – voor beoordeling aan de uitgever van de website worden voorgelegd met het oog op een minnelijke schikking. Er wordt uitdrukkelijk aan herinnerd dat verzoeken tot minnelijke schikking de termijnen voor het instellen van een rechtsvordering niet opschorten.
  2. Consumentenbemiddeling: Zie website http://ec.europa.eu/odr/ en de aanvullende informatie in het artikel daarover in de algemene verkoopvoorwaarden.
  3. Rechtsmiddelen: Bij gebrek aan een minnelijke schikking (of bemiddeling die leidde tot een voorstel dat door beide partijen wordt aanvaard), duidt LANAFORM de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Luik (België) aan als enige bevoegde instantie, tenzij de gebruiker een Europese consument is en de bevoegdheid van deze rechtbanken niet geldig is rekening houdend met de geldende wetgeving.